Rehabilitatsioon

Dorpat Tervis OÜ rakendab ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise” raames EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi  (veebruar 2016 kuni detsember 2017). 

 

Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kaudu võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. 


Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.  Otsetee Sotsiaalkindlustusameti lehele.
 

Pane tähele!

Ravi, sealhulgas taastusravi ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda oma perearsti või vajaliku eriarsti poole.  Tööalast rehabilitatsiooni pakub Töötukassa.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus alates 1. jaanuarist 2016 on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses  ja selle alusel kehtestatud rakendusaktides

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei või saada samaaegselt.

Rehabilitatsiooniteenusele on õigus:

1. * Kõigil puuet taotlevatel lastel ja neil puuet taotlevatel tööealistel isikutel, kelle
suhtes teeb vastava otsuse Sotsiaalkindlustusamet.
2. * Puudega lastel ja täiskasvanutel.
3. Tööealistel (16-a kuni vanaduspensioni ealistel) psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.
4. Alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikutel.

* Dorpat SPA osutab rehabilitatsiooniteenuseid ainult punktides 1. ja 2. nimetatud isikutele.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord:

1. Käesolev kord reguleerib rehabilitatsiooniteenuse osutamist Dorpat Tervis OÜ’s.

2. Kliendi või tema seadusliku esindaja pöördumisel asutuse poole annab rehabilitatsioonimeeskonna juht esmase informatsiooni rehabilitatsiooniteenuste kohta telefoni võ e-maili teel:

- mis on rehabilitatsiooniteenused

- milline on rehabilitatsiooniteenuste saamis järjekorra seis

- millised on võimalikud vajalikud rehabilitatsiooniteenused kliendile

Samuti on võimalik kokku leppida esmane kohtumine rehabilitatsioonimeeskonna juhi ja kliendi või kliendi seadusliku esindaja vahel*


*Kohtumisele palutakse kaasa võtta kõik kliendile SKA poolt väljastatud dokumendid- suunamiskiri ning olemasolu puhul ka kehtiv puude otsus ja rehabilitatsiooniplaan.


3. Rehabilitatsiooniteenustele tuleku aluseks on SKA poolt väljastatud kehtiv suunamiskiri.

4. Rehabilitatsioonimeeskonna juht selgitab välja, kas kliendil on väljastatud suunamiskiri

a)  rehabilitatsioonplaani koostamiseks, mis on vajalik puude rasksastme määramiseks, ja plaani täitmise juhendamise teenuse saamiseks;

b)    rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud teenuste ja rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise teenuse saamiseks*

 

* Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud rehabilitatsiooniteenuste saamiseks peab kliendil olema teenustele tulles kehtiv puue !


5. Rehabilitatsioonimeeskonna juht registreerib kliendi suunamiskirja numbri alusel vastavasse rehabilitatsiooniteenuste järjekorra haldamise registrisse, selgitab kliendiga/kliendi seadusliku esindajaga vajalikud rehabilitatsiooniteenused ning kooskõlastab ja broneerib kliendiga/kliendi seadusliku esindajaga sobilikud teenuste kuupäevad ja kellaajad.

 

6. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolul võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik järjekorra kätte jõudes kliendiga ühendust ja lepib kokku teenusele tuleku ajad.

 

6.1. Dorpat Tervis OÜ pakutavateks rehabilitatsiooniteenusteks on sotsiaaltöötaja teenus, füsioteraapia, logopeedi ja eripedagoogi ning psühholoogi teenus (vastuvõtud toimuvad nii eesti kui vene keeles).

 

6.2. Rehabilitatsiooniteenuste vastuvõtud toimuvad nii individuaal- kui pereseanssidena.


7. Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks suunamiskirja esitanud kliendi või tema seadusliku esindajaga võtab rehabilitatsioonimeeskonna juht ühendust ning lepib kokku hindamiste toimumiste aja.


7.1. Enne hindamise toimumist võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik vajadusel lisainformatsiooni saamiseks ühendust kliendi ja tema võrgustiku liikmetega.


7.2. Hindamine viiakse võimalusel läbi ühe päeva jooksul. Rehabilitatsiooniplaani koostamise ja hindamise protsessi selgitab kliendile rehabilitatsioonimeeskonna juht. Samuti saab klient nõustatud rehabilitatsioonimeeskonna juhi poolt kõigest edasisest. Klient kohtub iga meeskonna spetsialistiga. Kliendi hindamisele kuluv aeg sõltub spetsialistide arvust, kes on põhjendatud rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalemiseks, kuid mitte vähem kui 5 spetsialisti.

7.3. Hindamismeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, arst, õde. Iga meeskonna koosseisu kuuluv spetsialist vestleb hindamise käigus kliendiga ja viib läbi hindamise, et välja selgitada kliendi toimetulek ja annab omapoolsed soovitused toimetuleku toetamiseks

7.4. Peale kliendi hindamist arutatakse meeskonna poolt läbi kliendi eesmärgid, esitatakse hinnangud ning soovitused. Täidetakse rehabilitatsiooniplaani tegevuskava. Vajadusel täidetakse kliendi tegevusvõime hindamise tabel ning pannakse paika valmiva rehabilitatsiooniplaani kehtivusaeg 

7.5. Peale meeskonnatöö ja spetsialistide soovitusi vormistab rehabilitatsioonimeeskonna juht rehabilitatsiooniplaani. Kliendil või tema seaduslikul esindajal on kohustus tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga ja õigus teha täiendusettepanekuid. Rehabilitatsioonimeeskonna juht selgitab meeskonna soovitusi ja juhendab rehabilitatsiooniplaanis antud soovituste täitmist. Vajadusel viiakse pärast rehabilitatsiooniplaani läbi vaatamist sisse muudatused ja lõplik rehabilitatsiooniplaan allkirjastatakse kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.

7.6. Pärast rehabilitatsiooniplaani allkirjastamist kliendi poolt saadetakse plaan ning kliendile osutatud teenuste kohta arve  Sotsiaalkindlustusametisse. 

7.7. Kui toimub esmakordne rehabilitatsiooniplaani koostamine puude määramiseks, siis pakutakse rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgituid teenuseid kliendile alles peale kehtiva puude väljastamist. Kehtiva puude olemasolul aga kliendi või tema seadusliku esindaja soovil vastavalt rehabilitatsiooniteenuste järjekorrale.


8. Osutatud rehabilitatsiooniteenuste kohta koostatakse andmestik, milles spetsialistid kirjeldavad oma tööd kliendiga. Andmestikuga on õigus kliendil või kliendi seaduslikul esindajal tutvuda vastavalt soovile.

 

9. Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste lõppedes koostatakse mõjususe hinnang – kuidas teenus kliendile mõjus, millised muutused kliendil toimusid, milline oli teenuse tulemus, kas ja milliseid teenuseid vajab klient edaspidi.


10. Arve osutatud teenuste kohta vormistab rehabilitatsioonimeeskonna juht ja esitab selle raamatupidamisele registreerimiseks. Pärast arve registreerimist edastab rehabilitatsioonimeeskonna juht arve SKA Tartu Büroosse, e-posti aadress: reh@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Võimlemine
Võimlemine